• Basit hizmet laboratuvarı nedir?

  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 54567092-010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “Gezici İSG Hizmetleri” konu başlıklı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca;

  “OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı” kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde Basit Hizmet Laboratuvarında yapılan testler yapılabilir. (Ayrıca basit hizmet laboratuvarı izni (Basit Hizmet Laboratuvarı Faaliyet Belgesi) verilmemektedir.) Tam İdrar Tetkiki, Solunum Fonksiyon Testi, Odyometri vb. bulunabilir.”

  Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Hükümleri gereceğince “Basit Hizmet laboratuvarı” tanımı ise;

  Basit hizmet laboratuvarı; ayakta teşhis ve tedavi yapılan kurum veya kuruluşile birinci basamak sağlık hizmeti veren halk sağlığılaboratuvarları, laboratuvar uzmanıolmadan sadece kendi hastalarına yönelik ek-9’da belirtilen testleri yapabilen tıbbi laboratuvarlardır.

  olarak tanımlanmıştır. İşe giriş sağlık tetkiklerinde ve muayenelerinde OSGB hizmetleri sağlayan kurumlardan yada kurumun bünyesinde kurmuş olduğu İSGB’ler aracılığı ile beli başlı tetkikler yapılabilmektedir.

 • Basit Hizmet laboratuvarı nasıl kurulur?

  OSGB bünyesinde Basit Hizmet Laboratuvarı kurulabilmesi için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki alınmış OSGB sınırları içerisinde oluşturulacak olan fiziki olarak kullanılmayan alanlarda yönetmelikte belirtilen belirli ölçülerin sağlanması gerekmektedir. Fiziki olarak oluşturulmuş olan laboratuvar alanı içerisinde kullanılacak olan tüm cihazların belgeleri (fatura, kalibrasyon,marka model) laboratuvarda görevli sağlık personellerin diploma vs birlikte OSGB yetki belgesi ile birlikte OSGB’nin kurulmuş olduğu İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

  İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan evrak denetimi sonrasında hizmet verilecek yerin denetimi gerçekleştirip OSGB’ye “Basit Hizmet Laboratuvar Faaliyet Belgesi” düzenlenir.

 • Basit Hizmet laboratuvarında hangi tetkikler yapılabilir?

  Basit hizmet laboratuvarı; ayakta teşhis ve tedavi yapılan kurum veya kuruluş ile birinci basamak sağlık hizmeti veren halk sağlığı laboratuvarları, laboratuvar uzmanı olmadan sadece kendi hastalarına yönelik ek-9’da belirtilen testleri yapabilen tıbbi laboratuvarlardır. Basit hizmet laboratuvarında yapılan test sonuçlarından, testi isteyen hekim sorumludur. Bu testlerin varsa kalite kontrolü ve kalibrasyon sonuçları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kayıt altına alınır ve saklanır.

 • Basit Hizmet laboratuvar Ruhsatı nasıl alınır?

  Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarları ruhsatlandırılır.

 • Basit Hizmet laboratuvar Ruhsatı nereden alınır

 • Gezici İSG Aracı Nedir?

  Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi A) Genel Esaslar 1. bendinde İş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetleri il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG Hizmetleri; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında İSG Hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB’ler bu hizmeti SAĞLIK BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILMIŞ SAĞLIK

  KURUM VE KURULUŞLARINDAN HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE SUNABİLİRLER. Gezici İSG araçları başka kurum/kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

  2. bendinde, Gezici İSG aracı, yukarıda belirtilen yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar bünyesinde iş sağlığı hizmetlerinde tetkik ve numune taşıma amaçlı kullanılır. Gezici İSG araçları ile alınan numunelerin analizleri 09/10/2013 tarihli ve 2879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği hükümleri uyarınca SAĞLIK BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILMIŞ TIBBİ LABORATUVARLARDA YAPILABİLİR. ifadeleri yer almaktadır.

 • Gezici İSG aracı nereden ruhsatlandırılır?

  Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde çalışanların
  sağlık gözetiminin yapılmasını zorunlu kılmıştır. İş sağlığı hizmetleri kapsamında yapılan
  sağlık gözetimine esas tetkikler gezici İSG araçlarıyla da sunulabilmektedir. Bu kapsamda
  Gezici İSG Hizmetlerini düzenlemek amacıyla Bakanlığımızca 2016/7 sayılı genelge
  yayımlanmıştır.
  Söz konusu Genelgenin yürürlüğe girmesi nedeniyle uygulamada karşılaşılan
  tereddütlerin giderilmesi, ayrıca illerden gelen geribildirimler doğrultusunda ülke genelinde
  uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılacak işlemlere esas olmak üzere açıklamalara
  gerek duyulmuştur.
  Bu çerçevede;
  Gezici İSG hizmetleri; İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini yürütmek üzere
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık ve
  Güvenlik Birim’leri (OSGB) ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birim’leri (İSGB) tarafından
  sunulan, Gezici İSG hizmetlerini yürütmek üzere;
  A- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
  OSGB/İSGB’ler;
  1- Gezici İSG hizmeti yürütmek isteyen OSGB’ler, Genelgede belirtilen standartlardaki
  araç kullanım izin belgesi (Ek-1) almak için işveren imzalı dilekçe ile OSGB Yetki
  belgesinin bir örneğini,
  2- Gezici İSG hizmeti yürütmek üzere mobil araç kullanmak isteyen İSGB’ler işveren
  imzalı dilekçe ile işyerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının
  görevlendirilme belgelerini,
  3- Gezici İSG hizmetleri için mobil araçta yapılan iş ve işlemleri yürütmek üzere

 • Gezici ODİO aracı nedir?

  İşitme testi yapabilen yetkilendirilmiş Gezici Sağlık Aracıdır

 • Gezici İSG araç hizmeti nasıl alınır?

  OSGB Yetki Belgesine sahip, bünyesinde “Gezici İSG Araçları Ruhsatı” bulunan firmalardan bu hizmet satın alınabilir.

 • Sağlık raporu nerelerden alınır?

  Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

  Ancak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu henüz başlamamış olan işyerleri, Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, söz konusu bu raporları Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucularından alabilirler.

  Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/home/contents/faq/iisagligiguvenligi/

 • Sağlık raporunun hangi şartlarda alınması zorunludur?

  Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

  Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/home/contents/faq/iisagligiguvenligi/

 • Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılır?

  – İşe girişlerde
  – İş değişikliğinde
  – İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
  – İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.

  Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/home/contents/faq/iisagligiguvenligi/

 • Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

  Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

  Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/home/contents/faq/iisagligiguvenligi/